68

فن بیان در تایپوگرافی / ایوا برامبرگر / کتایون یوسفی

در میان سیل فعالیت‌های اخیر متمرکز بر فن بیان بصری در ارتباطات فنی، صحبت درباره‌ی تایپوگرافی به‌شکلی جدی از قافله عقب مانده است. گام‌های بزرگی در راستای تلقی ما از طراحی برداشته شده و در این میان، توجه عمده به‌سمت تئوری‌های طراحی و مدل‌های ارتباط بصری معطوف بوده، آن‌هم درحالی‌که تایپوگرافی سهم بسیار ناچیزی [از این تحقیقات] را به خود اختصاص داده است؛ اما تایپوگرافی، به‌معنای واقعیِ کلمه، زیرساختی است که طراحی متونِ کلامی بر آن بنا می‌شود؛ همچنین تایپوگرافی در سطوح مختلف متن عمل می‌کند و جایگاه آن هم به کلام و هم به تصویر وابسته است.