10

فمینیست‌ها و پست مدرنیسم‌ / کرِیگ اُوِنز / روبرت صافاریان

مرکززدایی شده، تمثیلی، اسکیزوفرنیک ... هر واژه‌ای که برای اشاره به نشانه‌های بیماری انتخاب کنیم، پست مدرنیسم، از سوی هواداران و مخالفان خود به یک سان، به عنوان بحران اقتدار فرهنگی، بخصوص اقتدارِ فرهنگ اروپای غربی و نهادهای آن، تلقی می‌شود. اینکه برتری تمدن اروپایی به پایان خود نزدیک می‌شود البته مشاهده‌ی تازه‌ای نیست. از اواسط دهه‌ی 1950، دست کم، به ضرورت رویارویی با فرهنگ‌های دیگر (از راه‌هایی جز سلطه و فتح) رسیده‌ایم...