یک طراحی از امید مشکسار
50,000 ریال – خرید

50

فقدان سرزمینِ مُشاع / محمد رضایی‌راد

سرزمین مهاجرت سرزمینی مهاجرپذیر است، یا سرزمینی‌ست که برای مهاجرت قانون و برنامه دارد. بنابراین در این نوشتار منظور ما از "مهاجرت" نه مهاجرت غیرقانونی، بلکه کاملاً منطبق با آن مفهومی‌ست که بوروکراسیِ ادارۀ مهاجرت در سرزمین‌های مهاجرپذیر به‌وجود آورده است، یعنی "مهاجر قانونی"، مهاجری که کاملاً مسیر بوروکراتیک مهاجرت را طی کرده و کم‌وبیش به او همچون یک "امکان" و نه یک "بحران" نگریسته می‌شود. ...