53

فعالیت‌های مجموعه‌داری / شارون مک‌‌دونالد / ابوالفضل توکلی شاندیز

مجموعه‌داری ــ شامل گردآوری، نگهداری و به نمایش گذاشتن مجموعه‌ها ــ برای مفهوم موزه امری کلیدی محسوب می‌شود، ولو اینکه همه موزه‌ها مستقیماً به آن نپردازند. به گمان من به همین ترتیب، مفهوم موزه نیز برای فعالیت‌های مجموعه‌داری فراتر از موزه به مسئله‌ای اساسی تبدیل شده است. از این گذشته، مجموعه‌داری به اشکال مختلفی با دیگر شیوه‌های برقراری نسبت با اشیاء و توجه به معنا و ارزش آنها، یعنی به معرفت‌شناسی‌هایی موسع‌تر و مسائل اخلاقی اقتصاد اشیاء، گره خورده است. در حال حاضر نوشتارگان گسترده‌ای درخصوص مجموعه‌داری وجود دارد که حوزه‌هایی نظیر تاریخ مجموعه‌داری، از جمله زندگی‌نامه مجموعه‌داران، و همچنین مجلدهای قطوری را در مورد برخی مجموعه‌های خاص و همچنین در مورد انسان‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی موزه و مجموعه‌داری همگانی شامل می‌شود.