1

فضای میان کلمات / کالین گاردنر / کامبیز موسوی‌اقدم

کلمات دیگر چیزی جز یک نماد نیستند، بیش از یک نماد هم نمی‌توانند باشند؛ نمادهایی که بر اندیشه، احساس یک یک عقیده دلالت دارند؛ نمادهایی که به فعالیت، حالت بیان، طنین و شرایط اجرای بی‌نقصی نیاز دارند تا بتوانند در دلالت خود کامل شوند. ...