>> شماره 43

فضایی برای مکالمه / پیروز کلانتری

سینمای مستند همچون فضایی برای مکالمه و گفت‌وگو؟ شما هم احتمالاً برخورده‌اید به موقعیت‌هایی که نمایش یک فیلم مستند بستری برای درگیرشدن بحث و گفت‌وگو و جدلی جذاب و طولانی حول موضوع فیلم یا مسائلی ورای آن شده است. این وضعیت برای فیلم داستانی هم اتفاق می‌افتد، اما به نظر می‌رسد مباحث و مکالمات حول یک فیلم داستانی به درون و زوایای پنهان اثر راه می‌جوید و حرکتی از بیرون به درون اثر است، در حالی که بسیار روبه رو شده‌ام با احوالی که گفت‌وگوی تماشاگران با کارگردان یک فیلم مستند ـ یا در میان خودشان ـ از فیلم و موضوع آن شروع شده و به فضاها و مسائل گسترده‌تری ورای مضامین اثر راه پیدا کرده و تماشای یک فیلم مستند محملی شده برای گستراندن آفاق اندیشه و بسط فضای گفت‌وگو در مسیرهای دلخواه دو طرف گفت‌وگو؛ به واقع حرکتی از درون اثر به بیرون آن. ...