نقاشی دیواری در تهران حسین محجوبی بزرگراه حکیم
50,000 ریال – خرید

65

فضاهای متروک / شروین طاهری

 نقدی بر پروژه‌ی زیبا سازی در دیوارنگاری نقاشی های گنجینه موزه‌ی هنرهای معاصر