شماره 65

فضاهای متروک / شروین طاهری

 نقدی بر پروژه‌ی زیبا سازی در دیوارنگاری نقاشی های گنجینه موزه‌ی هنرهای معاصر