فصلنامه 9

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: دیوید لوینتال

پنجره‌ی بسته: دیدن عکاسان

پنجره‌ی ما: تورج حمیدیان

پنجره‌ی عقبی

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: اُد نِردروم

پنجره‌ی بسته: حافظه‌ی تاریخی، تاریخ هنر

پنجره‌ی ما: احمد امین‌نظر

پنجره‌ی عقبی

حرفه: هنرمند

پنجره‌ی بسته: کثرت باوری

پنجره‌ی همسایه: کریستین بولتانسکی

نقاشی

نظریه‌‌ی هنر

عکاسی