فصلنامه 8

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: امت گاوین، ایلیا گاوین

پنجره‌ی بسته: خوانش عکس

پنجره‌ی ما: عباس مرادی

پنجره‌ی عقبی

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: انزلم کیفر

پنجره‌ی بسته: آموزش (3)

پنجره‌ی ما: ثمیلا امیرابراهیمی

پنجره‌ی عقبی

حرفه: هنرمند

پنجره‌ی بسته: قرائت اثر

پنجره‌ی همسایه: سندی اسکاگلند

پنجره‌ی عقبی

عکاسی

نقاشی

نظریه‌‌ی هنر