فصلنامه 70

حرفه: عکاس

پنجره/ قاب/ کادر

درس‌گفتار

گفتار دوم: انسان شاعر، دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران

حرفه: هنرمند

درباره‌ی امر والا (۲)

نقد فصل

حرفه: عکاس

درس‌گفتار

نقد فصل

حرفه: هنرمند