فصلنامه 6

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: نیکلاس نیکسون

پنجره‌ی بسته: پرتره

پنجره‌ی ما: عکاسان جوان

پنجره‌ی عقبی

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: ریچارد دیبن کرن

پنجره‌ی بسته: آموزش

پنجره‌ی ما: امید مشکسار

پنجره‌ی عقبی

حرفه: سینماگر

پنجره‌ی همسایه: اکی کائو ریسماکی

پنجره‌ی بسته: تصویر سینمایی- تصویر عکاسی

پنجره‌ی عقبی

فصل نو

عکاسی

نقاشی

حرفه: سینماگر

نظریه‌‌ی هنر