فصلنامه ۵۳

حرفه: عکاس

 عکاسی معاصر ایران

 نقد فصل

 حرفه: نقاش

 پنجره‌ی ما: بکتاش سارنگ‌جوانبخت

 حرفه: هنرمند

 موزه‌شناسی جدید: بحران موزه در ایران

 حرفه: مجموعه‌دار

نقد فصل

حرفه: عکاس

حرفه: نقاش

حرفه: هنرمند

حرفه: مجموعه‌دار