فصلنامه 5

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: دیوید هاکنی

پنجره‌ی بسته: عکس دستکاری شده

پنجره‌ی ما: مهران مهاجر، مجید کورنگ‌بهشتی، دادبه بصیر

پنجره‌ی عقبی

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: فریدا کالو

پنجره‌ی بسته: تجربه زیسته (2)

پنجره‌ی ما: بابک اطمینانی

پنجره‌ی عقبی

حرفه: سینماگر

پنجره‌ی همسایه: میشائیل هانکه

پنجره‌ی بسته: فیلم کوتاه و تجربی

پنجره‌ی عقبی

حرفه: هنرمند

عکاسی

نقاشی

حرفه: سینماگر

حرفه: سینماگر

نظریه‌‌ی هنر