فصلنامه 49

حرفه: عکاس

عکاسی با موبایل

حرفه: مجموعه‌دار

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: ویاسل مینس

پنجره ما: فریدون غفاری

نقد فصل

حرفه‌: هنرمند

نقدِ نقد

حرفه: نویسنده

گزارشی به آینده (3)

فهرست و شناسنامه

حرفه: نویسنده

نظریه‌‌ی هنر

نقد فصل

لوسین فروید

نقاشی

حرفه: مجموعه‌دار

عکاسی