فصلنامه 49 حرفه: هنرمند / زمستان 1392

فصلنامه ۴۹

حرفه: عکاس

عکاسی با موبایل

حرفه: مجموعه‌دار

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: ویاسل مینس

پنجره ما: فریدون غفاری

نقد فصل

حرفه‌: هنرمند

نقدِ نقد

حرفه: نویسنده

گزارشی به آینده (3)

حرفه: عکاس

حرفه: مجموعه‌دار

حرفه: نقاش

نقد فصل

حرفه: هنرمند

حرفه: نویسنده