فصلنامه 48 حرفه: هنرمند / پاییز 1392

فصلنامه ۴۸

حرفه: عکاس

پنجره بسته: فتو مونتاژ

پنجره ما: مهدی مقیم‌نژاد

حرفه: مجموعه‌دار

حرفه: نقاش

پنجره‌ همسایه: بالتوس

پنجره ما: الهه حیدری

حرفه: هنرمند

منظره‌پردازی و ایده‌ی طبیعت

حرفه: نویسنده

گزارشی به آینده

حرفه: عکاس

حرفه: مجموعه‌دار

حرفه: نقاش

حرفه: هنرمند

حرفه: نویسنده