فصلنامه 39 حرفه: هنرمند / پاییز 1390

فصلنامه ۳۹

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: استیفن شور

پنجره‌ی ما: محسن راستانی

به یاد تورج حمیدیان

شهر

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: پاراجانف

پنجره‌ی بسته: 77 به بعد (قسمت دوم)

معرفی کتاب

حرفه: هنرمند

تاریخ هنر جدید (2)

حرفه: نویسنده

حرفه: عکاس

شهر

حرفه: نقاش

معرفی کتاب

حرفه: هنرمند

حرفه: نویسنده