فصلنامه 34 حرفه: هنرمند / پاییز 1389

فصلنامه ۳۴

حرفه: عکاس

عکاسی جنگ

عکاسی جنگ ایران و عراق

نقد ویژه‌نامه‌ی زیر نگاه دیگری

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: زیگمار پولکه

پنجره‌ی بسته: 1357 تا 1377 (قسمت سوم)

حرفه: هنرمند

نقاشی انتزاعی و معنویت

حرفه: نویسنده

حرف‌زدن

حرفه: عکاس

نقد ویژه‌نامه‌ی «زیر نگاه دیگری»

حرفه: نقاش

حرفه: هنرمند

حرفه: نویسنده