فصلنامه 29

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: پل گراهام

تصویر مستند

تصاویر مستندی از ایران

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: دانیل پیتین

پنجره‌ی بسته: 1357 تا 1377

حرفه: هنرمند

بازنگری مکتب نیویورک

حرفه: هنرمند

حرفه: نقاش

حرفه: عکاس