فصلنامه 28

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: ادوارد برتینسکی

تصویر طبیعت

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: ویلهلم هامرس‌هوی

پنجره‌ی بسته

ماخولیا

حرفه: هنرمند

تاریخ و تحلیل اثر هنری

حرفه: هنرمند

حرفه: نقاش

حرفه: عکاس