فصلنامه 27

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: نیک برانت

پنجره‌ی بسته: پرتره در عکاسی

پنجره‌ی ما: احمد عالی

حرفه: نقاش

محسن وزیری مقدم/ هانیبال الخاص/ رویین پاکباز/ آیدین آغداشلو

حرفه: هنرمند

اثر هنری و تاریخ هنر

نظریه‌‌ی هنر

نقاشی

عکاسی