فصلنامه 22

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: مایکل کنا

پنجره‌ی بسته: داستان پشت تصاویر

پنجره‌ی ما: اسماعیل عباسی

 حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: ترانس اوانگارد

 پنجره بسته: هویت بومی و جهانی / ایده

 پنجره‌ی ما: رضا درخشانی - مسعود سعدالدین

 حرفه: هنرمند

آوانگارد

نظریه‌‌ی هنر

نقاشی

عکاسی