فصلنامه 20

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: عکاسی پوشاک و مد

پنجره‌ی ما: طراحی لباس و عکاسی پوشاک در ایران

 پنجره‌ی عقبی

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: جورجو موراندی

 پنجره‌ی ما

 پنجره‌ی عقبی

حرفه: هنرمند

پنجره‌ی همسایه: هنر آماری

حرفه: هنرمند

حرفه: نقاش

حرفه: عکاس