فصلنامه ۵۶

حرفه: عکاس

عکاسی معاصر ایران

حرفه: نقاش

پنجره‌ی بسته: استراتژی فرهنگی

پنجره‌ی همسایه: مایکل برمانس

حرفه: هنرمند

نهادهای هنر معاصر: کیوریتورها، بی ینال‌ها، نمایش‌های بین المللی

نقد فصل

حرفه: عکاس

حرفه: نقاش

حرفه: هنرمند

نقد فصل