فصلنامه 2

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: سیندی شرمن

پنجره‌ی بسته: من نه منم/ خودنگاری در عکاسی

پنجره‌ی ما: ...و خداوند عشق را آفرید

پنجره‌ی عقبی

حرفه: هنرمند

هنر مفهومی

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: بازگشت به آینده/ مارک تنسی

پنجره‌ی ما: واقعیت اینگونه است شاید... (مروری بر آثار فرشید ملکی)

پنجره‌ی عقبی

حرفه: سینماگر

پنجره‌ی همسایه: برتون دست قیچی/ تیم برتون

پنجره‌ی ما: موزه سینما

پنجره‌ی عقبی

عکاسی

نظریه‌‌ی هنر

نقاشی

حرفه: سینماگر