فصلنامه 17

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: آندریاس گرسکی

پنجره‌ی بسته: عکاسی دیجیتال

پنجره‌ی ما: فرشید آذرنگ، شهریار توکلی

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: آلیس نیل

پنجره‌ی بسته: جامعه‌شناسی هنر

پنجره‌ی عقبی

حرفه: هنرمند

پنجره‌ی بسته: مینیمالیسم

پنجره‌ی همسایه: هنرمندان مینیمالیست

نظریه‌‌ی هنر

نقاشی

عکاسی