فصلنامه 16

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: مارتین پار

پنجره‌ی بسته: عکاسی و نظریه

پنجره‌ی ما: نصرالله کسرائیان

پنجره‌ی عقبی

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: فرناندو بوترو

پنجره‌ی بسته: جامعه‌شناسی نقاشی معاصر ایران (3)

پنجره‌ی ما: ابولقاسم سعیدی

پنجره‌ی عقبی

حرفه: هنرمند

پنجره‌ی همسایه: تفکر انتقادی و سوزان سانتاگ

پنجره‌ی ما شیرازه هوشیاری

حرفه: هنرمند

حرفه: نقاش

حرفه: عکاس