فصلنامه 12

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: ویلیام اگلستون

پنجره‌ی بسته: نهادهای عکاسی

پنجره‌ی ما: فریدون رهنما و یوسف اسحاق‌پور

پنجره‌ی عقبی

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: پائولا رگو

پنجره‌ی بسته: نظام آموزش هنر

پنجره‌ی ما: شید دل

پنجره‌ی عقبی

حرفه: هنرمند

پنجره‌ی بسته: مدرنیسم (3)

پنجره‌ی همسایه: جنی هولتزر

 

حرفه: هنرمند

حرفه: نقاش

حرفه: عکاس