فصلنامه 1

حرفه: عکاس

پنجره‌ی همسایه: رابرت هاوزر

پنجره‌ی بسته: شهر نقره‌ایی

پنجره‌ی ما: سه نفر روی نیمکت

حرفه: نقاش

پنجره‌ی همسایه: ادواردهاپر

پنجره‌ی بسته: هنر مفهومی

پنجره‌ی ما: شهرما

حرفه: سینماگر

پنجره‌ی همسایه: جرج رومرو

پنجره‌ی بسته:  میل مبهم به ترس

حرفه: عکاس

حرفه: نقاش

حرفه: سینماگر