فصلنامه‌ ۷۳

ایده‌ی فصل

سبک؟ شیوه‌ی بیان؟ آگاهی تاریخی؟- «هنر معاصر» چیست؟

چهره‌ی فصل

شهلا حسینی

درس‌گفتار

گفتار پنجم: تکوین اندیشه و فرهنگ ایرانشهری

فرش

نقد فصل

ایده‌ی فصل

چهره‌ی فصل

درس‌گفتار

نقد فصل

فرش