فصلنامه‌ ۷۳

فصل‌نامه شماره 73 به این موارد می‌پردازد:

 

ایده‌ی فصل

سبک؟ شیوه‌ی بیان؟ آگاهی تاریخی؟- «هنر معاصر» چیست؟

 

چهره‌ی فصل

شهلا حسینی

 

درس‌گفتار

گفتار پنجم: تکوین اندیشه‌ و فرهنگ ایرانشهری

 

فرش

   

نقد فصل

فهرست و شناسنامه

ایده‌ی فصل

چهره‌ی فصل

درس‌گفتار

نقد فصل

فرش