فصلنامه‌ ۷۳

فصل‌نامه شماره 73 به این موارد می پردازد:

ایده‌ی فصل

سبک؟ شیوه‌ی بیان؟ آگاهی تاریخی؟- «هنر معاصر» چیست؟

چهره‌ی فصل

شهلا حسینی

درس‌گفتار

گفتار پنجم: تکوین اندیشه و فرهنگ ایرانشهری

فرش

نقد فصل

مهران مهاجر

فرهنگ توده

پست‌مدرنیسم

ایده‌ی فصل

شهلا حسینی

چهره‌ی فصل

درس‌گفتار

نقد فصل

فرش