>> شماره 34

فروکشیدن هویت، برکشیدن هیچ / باوند بهپور

از من دعوت شده كه اگر مایل هستم در مورد شماره‌ی پیشین جوابیه بنویسم. مایل هستم. اما شخصاً كسانی را ستایش می‌كنم كه باعث می‌شوند دیگران برایشان جوابیه بنویسند. مثل نویسندگان شماره‌ی پیشین. تحریك دیگران به جوابیه‌ی نوشتن كار فوق‌العاده‌ای است...