66

فروپاشی عکس / جکی هیگنز / کیوان نیک‌طبیعت

 در عکاسی امروز شاهد احیای مجدد گرایش انتزاعی هستیم...