15

فرهنگ چند رگه / تاماس مک اِولی / روبرت صافاریان

زندگی منوچهر یکتایی چنان بوده که توانسته سه فرهنگ را تجربه کند: فرهنگ‌های ایرانی، فرانسه و فرهنگ آمریکایی را، این مسیر را می‌توان همچون نوعی جست‌و‌جوی مدرنیسم دانست، یا نوعی میل به مشارکت در مدرنیسم، یا حتی جست‌و‌جوی جایی برای خود در مدرنیسم. با توجه به نقاش بودنش، سیر و سفر او معنای روشنی دارد: ترک ایران. نخست(با توقف کوتاهی در نیویورک) به محیط غنی مدرسۀ عالی هنری پاریس و بعد (برای استقرار طولانی مدّت) پیوستن به هیجانات حرکت نوپایِ مکتب نیویورک.