50,000 ریال – خرید

73

فرهنگ مصرفی/ جولیان استالابراس/ الهام آقاباباگلی

اگر نمود اقتصادی نئولیبرالیسم تشدید نابرابری باشد و نمود سیاسی‌اش خصوصی‌سازی و حذف نظارت دولت، بی‌تردید نمود فرهنگی‌اش مصرف‌گرایی عنان‌گسیخته است. در حالی که «نظم نوین جهانی» باعث شد که جهان هنر با جهانی‌سازی عملکردهایش شکل تازه‌ای به خود بگیرد، هنر، به‌ویژه در جهان توسعه‌یافته، تحت فشار روزافزون رقیب و همراه دیرینه‌اش، فرهنگ توده‌ای قرار گرفت. فرهنگ توده‌ای و هنر، دست‌کم از سال‌های ابتدایی قرن بیستم، با اختراع سینما، گرامافون و رادیو، سرگرم همکاری نامتوازنی بودند و رهبری عموماً به دست فرهنگ توده‌ای بود. ...