>> شماره 62

فرهنگ دیداری گرافیک دیزاین در عصر دیجیتال / مریم کهوند

یکی از پرسش‌های مهم که در مطالعه و بررسی آثار گرافیک در دوران حاضر مطرح می‌شود این است که تغییرات کلی و تحولات مربوط به دگرگونی درکیفیات دیداری آثار ذکر شده چگونه و تحت تأثیر کدام عوامل یا جریان‌ها اتفاق می‌افتد رخ می دهد وچه رابطه یا نسبتی با شکل وشیوه‌ی زندگی کنونی ما در این عصر دارد؟ پرسش‌ دیگرمتوجه چگونگی رابطه‌ی جریان‌های اجتماعی با تغییرات حاصله در شکل و محتوای آثار گرافیک دیزاین است. برای پاسخ دادن به پرسش‌هایی از این دست، بایسته است موضوع را از چشم‌اندازی دیگر و فراتر از حرفه و یا صنف طراحی گرافیک دیده و مورد بررسی قرار دهیم. از این رو مطالعه و بررسی ویژگی‌های مشهود و نمایان در آثار گرافیک دیزاین همچنین چند و چون رویارویی مخاطبان و بینندگان با آثار یاد شده اهمیت فراوان می‌یابد. ...