>> شماره 55

فرم و فضا / کن و لی کاتو / مهدیه کرد

طراحان در سراسر دنیا همواره در حال آزمایش هستند. آنها با استفاده از نور و سایه و مواد و سطوح مختلف دست به تجربه می‌زنند و با ایجاد تغییر در کنتراست‌ها تأثیرات دراماتیک ایجاد می‌کنند و به خلق وهم و ساختار می‌پردازند. در تمامی آثاری که در ادامه آمده است ذکاوت و درک زیبایی‌شناسانه از فضا و ساختار مشهود است...