66

فرم‌ها و نقش مایه‌ها / علیرضا رضایی‌اقدم

این مقاله سعی می‌کند با بررسی هنر نوگرای ایران، گرایش‌های غالب در نقاشی انتزاعی را برشمارد و چهره‌های اصلی و ویژگی‌های خاص آن‌را معرفی کند. همچنین آثار پنج هنرمند را به تفکیک تحلیل کرده است: مسعود عربشاهی، همایون سلیمی، سیراک ملکنیان، منیر فرمانفرمائیان، و حبیب فرج‌آبادی