59

فرم ادراکی و معانی جمعی / ایمان افسریان

معانی جمعی در قالب فرم‌ها شکل می‌گیرند و انتقال می‌یابند. با تغییر آگاهی جمعی و انتقال از دورانی به دوران دیگر (که ممکن است برای هر قوم و ملتی به واسطه‌ی دیالکتیک درونی یا مواجهه با دیگری یا علت‌های دیگر روی دهد) معانی/فرم‌های هنری هم دستخوش دگرگونی می‌شوند. فرم‌ها از جایی به جای دیگر و از اجتماعی به اجتماع دیگر نفوذ می‌کنند و معانیِ خود را به همراه می‌برند؛ با فرم‌های بومی تلفیق می‌شوند و معانی و فرم‌های جدید پدید می‌آورند. از تغییر آگاهی ایرانیان بعد از مواجه با غرب، معانی/ فرم‌های جدیدی به ظهور رسید. از دنبال کردنِ سیرِ تحول تصاویری که کشیده‌ایم می‌فهمیم جهان را در گذشته چگونه می‌دیدیم و امروز آن را چگونه می‌یابیم.