فردای انقلاب: بیم ها و امیدها؛ ۱۳۵۷-۱۳۹۷
شماره 79

فردای انقلاب؛ بیم‌ها و امیدها: ۱۳6۷-1357

بخش اول، با توجه به قلّت نوشته‌های مربوط به هنرهای تجسمی در فضای تب‌آلود سال‌های اول پس از انقلاب، بیشتر چون درآمدی است که فضای آن روزها و دوراهه‌ها و چندراهه‌هایی را بازتاب می‌دهد که در سال‌های بعد، به‌ویژه از اواخر دهه‌ی شصت تا اواخر دهه‌ی هفتاد، پس از یکدست‌تر شدن موقعیت و روشن‌تر شدن مرزبندی‌های ایدئولوژيك، با تأمل و البته تنگنای بیشتر، و با تمرکز بر مسائل مشخص‌تر حوزه‌ی هنر، بدانها پرداخته می‌شود.

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور