35

فرا رفتن از عالم مرئی: نسل پیشگامان هنر انتزاعی / سیکستن رینگبوم / بتی آواکیان

بدیهی‌ترین و مبرم‌ترین مسئله‌ای که پیشگامان هنر غیر بازنمایانه با آن روبه‌رو بودند معنا [و محتوای] اثر انتزاعی بود. کنار گذاشتن یا از میان بردن فرم‌های فیگوراتیو می‌توانست به حذف کامل محتوای اثر هنری منجر شود. عناصر رنگ، خط و شکل همچنان پایدار بودند، اما آیا این کافی بود؟