29

فراز و فرودهای دو دهه نقاشی ایران / ثمیلا امیرابراهیمی

گذشت سی سال از انقلاب ایران شاید اینک آن فاصله مناسب را ایجاد کرده است که به‌گذشته نگاهی بیندازیم. فاصله‌ای که چنان چه بیشتر شود چشم پژوهشگر امروز دیگر قادر به‌تشخیص مجموعه‌ی کمرنگ شده‌ای که خود در آن شرکت مستقیم یا غیر‌مستقیم داشته نخواهد بود. البته همیشه می‌توان منتظر آینده‌ای بهتر بود که پژوهشگران و تاریخ نویسان به‌ عقب بازگردند و مسائل گذشته را بکاوند و تحلیل کنند. اما این امید، وظیفه هر نسل برای نگاه انتقادی به‌کار خود را منتفی نمی‌کند...