50,000 ریال – خرید

75

فراتصویرها/ ویلیام جی. تی. میچل/ صالح نجفی

این نوشته جستاری است در مورد تصویرهایی درباره‌ی تصویرها، یعنی تصویرهایی که به خود یا دیگر تصویرها ارجاع می‌دهند، تصویرهایی که برای نشان دادن چند و چون یک تصویر به کار می‌روند. نمی‌توان گفت این موضوع مسبوق به سابقه نیست. خودارجاع بودن یکی از موضوعات محوری زیباشناسی مدرنیستی و بازنگری‌های گوناگون پست‌مدرن آن است. ...