64

فجایع شنبه‌شب‌ها: ردّ پا و ارجاع در کارهای اولیه‌ی اندی وارهول / تامس کرو / صالح نجفی

اندی وارهول در فضای عمومی، نه یک شخص، دست‌کم، سه شخص بود. اولین و سرشناس‌ترین شخص را خود وارهول آفرید؛ وارهولِ اول محصول اظهارنظرهای مشهور خود او و اقدام‌های خودش در بازنمایی زندگی و محیط پیرامونش بود. وارهول دوم تشکیل شده است از مجموعه‌ی درهم‌تنید‌ه‌ی علایق، عواطف، ورزیدگی‌ها، جاه‌طلبی‌ها، نام‌جویی‌ها و شورهایی که با ابزار رنگ روی بوم یا حلقه‌های فیلم نقش بسته‌اند. سومین وارهول نقاب یا پرسونای او بود که به او امکان می‌داد در قلمرو فرهنگ غیرنخبگان به آزمون‌وخطا دست بزند؛ یعنی در پهن‌های بس دور از دنیای هنر.