>> شماره 49

فتوژورنالیسم و آن‌چه امروز از اینستاگرام میدانیم / مصطفی پیوندی

عکس‌های آنی؛ هر آنچه که در هر لحظه‌ای در اطراف من در حال وقوع است. این همان ویژگی است که در مورد اینستاگرام، می‌پسندم. اینستا برای من شکلی از خاطره‌نگاری شخصی است و امیدوارم برای مخاطبان نیز چنین باشد. فکر می‌کنم این ویژگی برای ما بهترین بهانه را برای راه اندازی "خاطره نگاری برن مگزین" فراهم می‌کند و همچنین برای مخاطبان، امکان برخورداری از بستر ارائه‌ای در زمان واقعی.