>> شماره 48

فتومونتاژ در عصر رسانه‌های دیجیتال / رضا نیازی

تحلیل و بررسی شرایط فتومونتاژ، پس از ظهور و تکوین رسانه‌های تصویری دیجیتال، نیازمند شناخت و ارزیابی موقعیتِ جدید به‌وجودآمده با ورود این فناوری‌های نوین به حوزه عکاسی است. پیدایش فناوری‌های دیجیتالی در عکاسی و فراگیری آنها از آغاز دهه 1980 میلادی موجب شده تا عکاسی در ادامه سیر تحول خود وارد دوره جدیدی گردد: جایی‌که می‌توان این دوره جدید را عصر پساعکاسی و پایان عکاسی آن‌گونه که آن را می‌شناختیم درنظر گرفت. شاید یکی از دلایل پیگیری و تحلیل شرایط فتومونتاژ به عنوان گرایشی از عکاسی که از آغاز تاریخ آن تاکنون به حیات خود ادامه داده است شکل‌گیری و بروز نوعی بازیابی و نوزایی در دوره پساعکاسی باشد. ...