>> شماره 35

فتومونتاژِ واقع‌نما: مشروعیت فلسفی تصویر دیجیتال / مهدی مقیم‌نژاد

طرح یک پرسش:

نوشتار پیش رو تلاش دارد تا نسبت‌های میان تصویر دیجیتال و واقعیت را از منظر فلسفی آن به بحث بگذارد. اما از آغاز باید یادآور چند نکته ضروری شوم: اول اینکه، در اینجا زمینه بحث از تصویر دیجیتال محدود به تصویرپردازی دیجیتال یا Digital imaging است که از نظر من مهم‌ترین جایگاه چالش‌های نظری بر سر واقعیت عکاسی محسوب می شود، و در این محدوده نیز روی صحبت من به طور دقیق تر با نوعی از تصویر‌پردازی‌هاست که به چیزی به‌نام عکس‌های برساخته یا constructioها می‌انجامد...