10

فتومونتاژهای متفاوت / اندی گروندبرگ / سیدمهدی مقیم‌نژاد

قدم گذاشتن به نمایشگاه باربارا کروگر به این می‌ماند که ده دقیقه دیر به یک سخنرانی رسیده باشید؛ بی‌درنگ احساس می‌کنید بین یک مشت اوباش گرفتار آمده‌اید. در واقع این فتومونتاژها در کنار کلماتشان با صدایی آمرانه سعی در ادب کردن شما دارند...