>> شماره 35

فتوبلاگ: یادداشت روزانه‌ی تصویری با برگ‌های مجازی / سارا زندوکیلی

دفترچه خاطراتی از جنس عکس‌هایم، لحظه‌های زندگی من، نگاهستان، یک واقعیت تازه و ... نامِ عکس‌خانه‌های کوچکی است که در گشت‌وگذارهای وِبی خود، با نشانی قبلی یا تصادفی به آنها برمی‌خوریم، از کنار بعضی‌هاشان می‌گذریم، در برابر بعضی‌ها درنگ می‌کنیم و سرکی به داخلشان می‌کشیم. گاه در میان صاحب‌خانه‌ها، آشنایی را پیدا می‌کنیم و گاه در سر زدن‌های گاه‌به‌گاهمان با صاحب‌خانه آشنا می‌شویم.