43

فانی و باقی

درآمدی انتقادی بر مطالعه نقاشی ايرانی

نوشته مجيد اخگر

انتشارات حرفه‌: هنرمند، 1391