>> شماره 64

فاضل شیخ / کارلوس گُلُنِت / فرید دبیرمقدم

هنوز اولین‌باری که عکس‌های فاضل شیخ را دیدم به خاطر دارم؛ در نمایشگاهی در بنیاد کارتیه برسون پاریس بود. کاملاً مبهوت‌شان شده بودم. این تصاویر که به نظر می‌آمد روح بشر و جهان اطرافم‌ان را در خود ثبت کرده بودند چنان تأثیر عمیقی بر من گذاشتند که تا ابد اسیرشان هستم. وقتی آنها را میبینیم دیگر بازگشت به واقعیت کار چندان آسانی نیست: اضطراب حاصل از مواجهه با زیبایی آمیخته با بدبینی، یا رویارویی با خشمی که رنج دیگران در ما ایجاد می‌کند، ما را سردرگم و آشفته به حال خود وامی‌گذارد.